Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad pre portál www.levocskadolina.sk

Spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť Poprad , so sídlom: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36 168 335, DIČ: 2020016889, IČ DPH: SK 2020016889, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 304/P, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.levocskadolina.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.levocskadolina.sk.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:
1.    Stránka je internetová stránka  www.levocskadolina.sk a všetky jej podstránky
2.    Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Kupón na Stránke;
3.    Poskytovateľ je spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť  Poprad;
4.    Ponuka je ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu, podmienky použitia Kupónu;
5.    Kupón je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento poskytol  Plnenie uvedené na Kupóne , a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne, pričom kúpa Kupónu môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe;
6.    Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne;
7.    Strany sú Poskytovateľ a Klient;
8.    VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta   pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II
Objednávka a kúpa Kupónu

1.    Poskytovateľ zverejňuje na Stránke Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.
2.    Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke.  Každý Klient si môže  na 1 nákup objednať maximálne 5 ( slovom päť)  Kupónov na jeden druh Plnenia.
3.    Objednávka Kupónu a  jeho následná kúpa sa realizuje iba  prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou prostredníctvom platobnej brány TrustPay. Pre  zaslanie kupónu je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku . Až vtedy  systém Poskytovateľa dostane informáciu o platbe a zašle Klientovi kupón.
4.    Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva záväznou až momentom uhradenia  ceny za Kupón Klientom postupom uvedeným na Stránke.  Do uhradenia ceny za Kupón nevzniká Klientovi právo na vydanie Kupónu. Objednávkou na kúpu Kupónu  Klient súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky.
5.    Pripísaním ceny za Kupón na bankový účet Poskytovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje.
6.    Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva Poskytovateľ.
7.    V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Kupónu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva kupón na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení kupónu na emailovú adresu Poskytovateľa : kupony@levocskadolina.sk. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Kupónu a dátum úhrady Kupónu. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
8.    Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.
9.    Záväzky vyplývajúce z kúpy Kupónu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi s využitím Kupónu alebo neuplatnením Kupónu zo strany Klienta v dobe platnosti Kupónu.
10.    Daň za ubytovanie nie je zahrnutá v cene Kupónu a Klient ju zaplatí po poskytnutí ubytovacích služieb.   

Článok III
Práva a povinnosti

1.    Poskytovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny za Kupón na bankový účet Poskytovateľa, doručí Kupón Klientovi elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v objednávke.
2.    Kupón (v tlačenej podobe resp. v  elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu.
3.    Klient je oprávnený použiť Kupón iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.
4.    Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa stravovacej služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Kupónu.
5.    Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu  bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.

Článok IV
Podmienky reklamácie, zodpovednosť za vady

1.    V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Kupón bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: kupony@levocskadolina.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 72 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
2.    Predávajúci zodpovedá za vady poskytnutej služby podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
3.    Poskytovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.
4.    V prípade, že Klient (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa Klient (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Článok V
Odstúpenie od zmluvy, Stornovanie, zánik Objednávky

1.    Klient nie je okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
2.    Storno podmienky :
V prípade zrušenia zmluvy na poskytnutie ubytovacích služieb sa Klient zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi storno poplatok vo výške v závislosti od času kedy dôjde k zrušeniu nasledovne:

-   viac ako 30 dní pred nástupom: bez storno poplatku
-   15 -30 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 30% celkovej ceny pobytu
-   10-15 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 50% celkovej ceny pobytu
-   3 - 10 dní pred nástupom na pobyt: 70% celkovej ceny pobytu
-   menej ako 3 dni pred nástupom na pobyt: 100% celkovej ceny pobytu
3.      V prípade, že Klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na      kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.

Článok VI
Ochrana osobných údajov

1.    Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k osobným údajom v pozícii Prevádzkovateľa osobných údajov.
2.    Prevádzkovateľ (Poskytovateľ) spracúva Vaše osobné údaje pre účely jednania o predzmluvných vzťahoch a plnenia zmluvných vzťahov, ktoré mu vyplývajú z Vami zakúpených služieb alebo tovarov. Toto spracúvanie sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. b) a c) Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracúvanie týchto údajov sa uskutočňuje bez Vášho súhlasu.
3.    Kupujúci, ako dotknutá osoba prehlasuje, že sa pred dokončením nákupu oboznámil s informáciami o spracúvaní svojich osobných údajov podľa čl. 13 a 14 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú dostupné na stránke prevádzkovateľa https://www.levocskadolina.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov.
4.    V prípade, že ste si vytvorili svoj účet na našej stránke, spracúvame Vaše osobné údaje opäť v rámci plnenia zmluvných vzťahov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, nakoľko registrácia je považovaná za poskytovanie ,,bezodplatnej služby“ nášho webu.

Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.     Poskytovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
2.     Zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3.     Orgán dozoru: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava, Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov Mieru 6, 080 01 Prešov.
4.     Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku) v znení neskorších predpisov.
5.    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.03.2022.